Na kraju kursa, studenti treba da budu u stanju da kvantifikuju sušu koristeći istorijske vremenske serije. Studenti će nova znanja steći istražujući sinergije između različitih EU izveštaja koji su fokusirani na sušu i nestašicu vode.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kontaktiranjem Prof. dr Milana Gocića preko Moodle stranice kursa ili na maila adresu: milan.gocic@gaf.ni.ac.rs

Predavanja su namijenjena za: Bachelor, master i doktorski nivo, sve godine studija
Vrijeme održavanja: 12. aprila 2021. – 14. maja 2021
Forma: 5 sedmica, 4h sedmično
Maksimalan broj polaznika: 25

Nakon predavanja sudionici će moći provesti samostalno istraživanje na temu održivog upravljanja tlom i vodnim resursima. Stečena znanja i iskustva u primjeni softvera, njihovom razvoju, upotrebi bespilotnih letjelica (dronova) i prostornom predstavljanju dobivenih podataka pružiti će snažne temelje za njihov dalji profesionalni razvoj u savremenom svetu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kontaktiranjem Doc. dr Sabrije Čadro preko Moodle stranice kursa ili na maila adresu: s.cadro@ppf.unsa.ba

Trening je namijenjen za: Nivo doktora nauka
Vrijeme održavanja: 08. marta 2021. – 09. aprila 2021
Forma: 5 sedmica, 3h sedmično (15h)
Maksimalan broj polaznika: 5

Nakon predavanja sudionici će razumjeti šta je klimatski pametna poljoprivreda i kako može pomoći u zaštiti okoliša i održivom razvoju zemalja Istočne Evrope. Osnovni standardi i metode za upravljanje zemljištem i vodama zajedno sa novim - modernim tehnikama za obradu i provjeru podataka bit će predstavljeni na lako razumljiv način. Predavanja će pomoći polaznicima da se upoznaju sa širokim mogućnostima koje tehnologija može ponuditi kada je u pitanju zaštita okoliša.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kontaktiranjem prof. dr Monike Marković preko Moodle stranice kursa ili na maila adresu: monika.markovic@fazos.hr

Trening je namijenjen za: Nivo mastera
Vrijeme održavanja: 08. marta 2021. – 09. aprila 2021
Forma: 5 sedmica, 4h sedmično (20h)
Maksimalan broj polaznika: 10


Razumijevanje pojma klimatskih promjena i njihovih socijalnih i ekološki utjecaja. Polaznici će postati svjesni mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskih promjena koje predstavljaju dobru praksu EU. Također, saznat će se kako imati poljoprivrednu proizvodnju koja je prilagođena klimatskim promjenama, dok je negativan utjecaj na okoliš minimaliziran.

Predavanja su namijenjena za: nivo bechelora
Vrijeme održavanja: 12. aprila 2021.  – 14. maja 2021
Forma: 5 sedmica, 3h sedmično (15h)
Maksimalan broj polaznika: 15


Razumijevanje osnovnog koncepta održivosti s posebnim naglaskom na održivu poljoprivredu i zaštitu okoliša. Studenti će se upoznati sa uticajem poljoprivredne proizvodnje na okoliš u BiH i EU.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti kontaktiranjem Doc. dr Sabrije Čadro preko Moodle stranice kursa ili na maila adresu: s.cadro@ppf.unsa.ba

Predavanja su namijenjena za: nivo bechelora
Vrijeme održavanja: 08. marta 2021. – 09. aprila 2021
Forma: 5 sedmica, 3h sedmično (15h)
Maksimalan broj polaznika: 25